PLEN
Rajpol Sp. z o.o.
Rajpol Sp. z o.o.

Doszacowanie strat od Ubezpieczyciela

Wszystkich, którzy ubezpieczali uprawy od gradu/przymrozków i wystąpiła u nich szkoda, zapraszamy na spotkanie 17.11 o godz. 16:00 do OSP Wólka Łęczeszycka, ponieważ istnieje możliwość doszacowania kosztów strat.
Spotkanie poprowadzi pan Daniel Borowski z Kancelarii DuoBroker.

Osoby zainteresowane współpracą w celu przyspieszenia sprawy mogą zabrać następującą dokumentację:
- polisę ubezpieczenia upraw,
- pełnomocnictwo indywidulane do wykonania czynności w imieniu Ubezpieczonego ( wzór w załączeniu) stanowiące jednocześnie akceptację warunków wynagrodzenia za zlecone czynności,
Dodatkowo w przypadku posiadania dokumentacji:
- protokołu uszkodzeń,
- zestawienia uszkodzonych owoców,
- wyliczenia odszkodowania,
- decyzję wypłaty,

Mają na uwadze, iż zlecenie ma charakter grupowy wynagrodzenie za wykonane czynności od poszczególnych udziałowców będzie ograniczać się jedynie do kwoty:
Stanowiącej 10% VAT od wartości dodatkowo przyznanego odszkodowania w wyniku wniesienia reklamacji.

Zakres czynności będzie obejmował:
- wystąpienie o dokumentację z akt szkody ( w razie konieczności ),
- sprawdzenie wyliczenia i jego weryfikację w odniesieniu do warunków umowy ubezpieczenia ,
- wystąpienia z reklamacją do ubezpieczyciela ( w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ),
- informacja o poprawności wyliczenia,
- monitorowanie terminu udzielenia odpowiedzi,

Tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia roszczeń zostanie wystawiona Zleceniodawcy faktura VAT z usługę wg ustalonego procentu powiększona o podatek VAT (23%)
Innych opłat nie ma, zlecenie ma charakter success fe ( do pozytywnego rezultatu).
W przypadku Ubezpieczenia upraw w przyszłym roku za pośrednictwem mojej firmy żadne opłaty za zajmowaniem się sprawami nie będą naliczane.
Szczegóły zostaną przedstawione na spotkaniu .


14.11.2016